Teksten

Er wordt door de werkgroep "Dialect en Religie" van het "ECAL" (Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers) te Doetinchem hard gewerkt aan vertalingen van bijbelboeken in ‘t Achterhooks. Inmiddels is zijn van het Oude Testament de boeken Prediker, Hooglied, Jona, Ruth, de Psalmen vertaald. Van het Nieuwe Testament zijn de Mattheus, Marcus en Lucas vetaald. Momenteel wordt gewerkt aan het Evangelie volgens Johannes.

Daarnaast zijn er een heel aantal korte bijbelgedeelten die vertaald zijn voor gebruik in de diverse dialectdiensten en die u via de mail bij mij kunt opvragen.:
Genesis 1, Genesis 2, 4b – 9, Genesis 2, 15 – 25, Genesis 11 : 1 – 9, Genesis 18 : 1 -15, Genesis 27: 1 – 27 a, Genesis 44, Genesis 45, Exodus 17 : 8 – 16, Exodus 20: 1 – 20, Exodus 32: 1 – 14, 1 Samuël 3 : 1 - 10, Jesaja 2 : 1 - 5, Jesaja 9 : 1 – 6a, Jesaja 35, Jesaja 52 : 13 - 53 : 12, Jeremia 14: 7 – 10, Micha 4 : 1 - 5, Handelingen 10 : 1 - 8, Romeinen 1 : 16 - 17, Romeinen 3 : 19 – 28, 1 Corinthen 13: 1 - 13.

Deze of andere teksten nodig? Bezoek onze website www.dialectenreligie.nl of neem even contact met mij op.

De volgende teksten zijn hier als voorbeelden van de vertalingen weergegeven.
Lucas 1 en 2
Prediker hoofdstuk 1
Hooglied hoofstuk 4
Matthéüs 2:1-12
Matthéüs 5:43-48
Matthéüs 7:1-5
het "Onze Vader"

 

EVANGELIE NAOR LUCAS

Hoofdstuk 1

1 Der bunt al heel wat leu ewest, dee't eprebaerd hebt, een verhaal op de riege te kriegen ovver wat der bi-j ons allemaole gebeurd is.
2 Dee hebt zich dat vertellen laoten deur leu, dee't dit alles van 't begin af an met eigen ogen ezene hebt en dee't ok zelf bosschoppers van 't waord ewest bunt.
3 Daorumme doch het ok mi-j good, besten Theophilus, dit heel precies veur ow op te schrieven. Daorveur bun 'k aerste alles nog es ne kaere sekuur van veurn af an nao-egaone.
4 Dan zö'j zelf wal inzeen, dat alles wat ze ow elaerd hebt, wisse waor is.
5 't Gebeurn in de dage, too't Herodes koning ovver Judea was, too laeven der daor ne priester, dén zienen name Zacharias was. Hee heuren bi-j de priesterklasse van Abia. Ziene vrouwe stammen van Aäron af, eurn name was Elisabeth.
6 Dee beiden waarn in God ziene ogen rechtvaerdeg. Zee nammen het heel nauw met al de gebaon en veurschriften van den Heer. Daor veel neet dát op te zeggen.
7 Noo hadden ze gin kinder, want Elisabeth kon der ginne kriegen. En ze waarn beiden ok al neet maer van de jongsten.
8 Too gebeurn 't, dat de priesterklasse, waor 't Zacharias bi-jheurn, an de beurte was, en deenst dee veur God.
9 Zo't dat bi-j de priesters het gebroek was, worden der e-lot. En zo mog Zacharias den tempel van den Heer ingaon en daor het wierookoffer brengen.
10 Op het uur van het wierookoffer ston al het volk buten te bidden.
11 Too leet zich an Zacharias ne engel van den Heer zeen. Dén ston an de rechterkante van het wierookaltaar.
12 Too't Zacharias um gewaar worden, was hee fenaol van 't rit en sloog um den schrik in de bene.
13 Mor den engel zei teggen um: "Neet bange waen, Zacharias, want ow bidden is eheurd: owwe vrouwe Elisabeth zal ow ne zönne gevven en i-j zölt um Johannes neumen.
14 I-j zölt merakels völle wille an um hebben en heel wat leu zölt slim wies waen met ziene gebaorte..
15 Want hee zal ne man van petantie waen in den Heer ziene ogen. Wien en starken drank mag hee neet drinken en hee zal van den Heilegen Geest vol worden, al van jongs af an.
16 Verscheiden van de kinder van Israël zal hee waer trugge brengen naor den Heer, eurn God.
17 Hee zal veur Um uutgaon in den geest en de kracht van Elia. Hee breg het harte van de oldeleu waer trugge bi-j de kinder. Wel neet luustern wilt, dee breg hee bi-j, hoo at 't bi-j rechtvaerdigen heurt too te gaon. Op dee manaere wordt het volk helemaol veur den Heer klaor-emaakt."
18 Too zei Zacharias teggen den engel: "Waor kan 'k dat now an gewaar worden? Ik bun joo ne olden kaerl en miene vrouwe is ok neet maer ene van de jongsten."
19 Den engel gof um bescheed en zei teggen um: "Ik bunne Gabriël. Ik stao in God zienen deenst. Hee hef mi-j naor ow hen estuurd, um ow dit goeie ni-js an te zeggen.
20 Nóh dan, i-j zölt zwiegen en gin waord maer uutbrengen können bes an dén dag, dat 't allemaole gebeurn zal. Want i-j hebt miene waorde neet geleufd en dee zölt waor emaakt worden, at 't zo wied is."
21 De leu stonnen op Zacharias te wachten. Ze wondern zich der ovver, dat hee zo lange in den tempel blef.
22 Too't hee waer naor buten hen kwam, was um de spraoke verslagen. Zee begreppen, dat hee in den tempel een gezichte ehad hadde. Hee beduun eur mor wat en hee blef de spraoke kwiet.
23 Too't de dage van zienen deenst der op zatten, ging hee waer naor huus hen.
24 'n Dag of daornao was 't met Elisabeth zo wied, dat ze ne kleinen kriegen zol. Vief maond leet ze zich too neet an de leu zeen. Zee zei:
25 Dit hef den Heer veur mi-j edaone. Hee hef naor mi-j umme-ekekken en miene schande onder de leu weg-enommen.
26 In de zesde maond worden den engel Gabriël deur God hen-estuurd naor ne stad in Galilea, dee't ze Nazareth neumt.
27 Naor ne jonge daerne, dee zol gaon trouwen met ne zekeren Jozef, dén nog uut David ziene familie kwam. Dee daerne heetten Maria.
28 Too't hee der in-ekommen was, zei hee: Ne goeien dag wens ik ow! I-j, dee't zo ezegend bunt! Den Heer is met ow!"
29 Too't ze dat heurn, worden ze slim veralteraerd en ze vroog zich af, wat het noo toch te beduun had, dat ze zo an-esprokken worden.
30 Neet bange waen, Maria, zei den engel, want God hef het good met ow veur.
31 Luuster, i-j zölt ne kleinen kriegen, ne zönne en i-j mot um Jezus neumen.
32 Dén zal ne man van petantie worden en ze zölt Um den Zönne van den Alderheugsten neumen. En God den Heer zal Um den troon van zien vader David gevven.
33 Veurgood zal Hee koning waen ovver Jacob zien volk en an ziene regaering kump gin ende an.
34 Too zei Maria teggen den engel: Mor hoo kan dat dan? Ik heb joo nog niks met ne man van done ehad.
35 Mor den engel zei too teggen eur: Den Heilegen Geest zal op ow dalekommen en de kracht van den Alderheugsten zal as ne schemme ovver ow henvallen. Dorumme zal dén kleinen heileg eneumd worden, God zienen Zönne.
36 En luuster: Elisabeth, zee is joo nog familie van ow, krig op eurn olden dag ok nog ne kleinen. Ze zol joo gin kinder kriegen können en noo is ze toch al zonne vief maond hen.
37 Zo zee'j mor: wat God zeg, dat gebeurt.
38 Too zei Maria: Zee, ik stao klaor veur wat den Heer van mi-j vrög. Laot 't mi-j mor zo gebeuren, zo as i-j 't ezegd hebt. Too ging den engel bi-j eur weg.
39 In dee dage maken Maria zich klaor veur de reize en ging vaort naor ne stad in 't bargland van Judea.
40 Ze ging bi-j Zacharias naor binnen en zei Elisabeth goeiendag.
41 Met dat Elisabeth Maria eurn "goeiendag" heurn, begon 't kind in eur hups te bewaegen. Elisabeth worden vol van den Heilegen Geest.
42 Zee raern 't uut: Ezegend bun i-j onder de vrouwleu en ezegend is het kind, dat i-j draegt.
43 Waor he'k het toch an verdeend, dat mienen Heer zien moder mi-j kump ansprekken?
44 Warkeluk waor: too'k ow goeiendag heurn zeggen, ging 't kind in mienen boek an 't trappelen.
45 Gelukkeg de vrouwe, dee't der op vertrouwt, dat gebeurt wat eur in den Heer zienen name ezegd is."
46 Too zei Maria:
"Ik prieze den Heer uut 't deepste van mien harte,
47 met alles wat in mi-j is, zing ik het uut van God, mienen Redder.
48 Al bun'k dan mor een heel gewoon daerntjen, Hee hef naor mi-j um-ezene. En zee, van now af an zölt alle geslachten mi-j gelukkeg priezen.
49 Want den Machtegen hef wat groots an mi-j edaone. Heileg is zienen name!
50 Ziene barmhartegheid is der deur alle geslachten hen, veur wee't Um hoge hebt.
51 Hee hef laoten zeen, hoo stark zienen arm is. Wat greutse leu zich in eure verbeelding in den kop haalt, dat löt Hee in 't honderd lopen.
52 Machtege leu hef Hee van eurn troon estot en an heel gewone leu hef Hee ne veurname stae egovven.
53 Dee't honger hadden, hef Hee van alle goods egovven, maer as genog, mor rieke leu hef Hee met läöge hande weg-estuurd.
54 Hee hef 't op-enommen veur Israël, zienen knecht, um ziene barmhartegheid te bewiezen,
55 zo as Hee 't ezegd hef teggen onze veurolders, teggen Abraham en zien naogeslacht, veur altied."
56 Maria blef umsgevaer dree maond bi-j eur en too ging ze waer op huus op an.
57 Too't met Elisabeth zo wied was, ovverwon ze ne zönne.
58 De naobers en de familie kreggen te heurn, hoo groot den Heer ziene barmhartegheid veur eur ewest was. Mét eur waarn ze slim bli-j.
59 Op den achtsten dag kwammen ze um het kind te besnien. Ze wollen het Zacharias neumen, naor zien vader.
60 Mor zien moder zei: "Niks der van! Hee mot Johannes eneumd worden."
61 Zee zeien teggen eur: "Mor der is der joo gin ene in owwe familie, dén zo heet!"
62 En ze beduun zien vader, te laoten weten hoo hee het eneumd hebben wol.
63 Dén vroog um een schriefplänksken en daor schref hee op: "Johannes is zienen name." Ze stonnen der allemaole van te kieken.
64 En metene worden zienen mond en ziene tonge los-emaakt en hardop prees hee God.
65 Alle naobers kwammen der depe van onder den indruk en in 't hele bargland van Judea worden der drok epraot ovver alles wat der gebeurd was.
66 En alle leu, dee't het heurn, dachten der ovver nao en vrogen zich af: Wat zal der wal van dat jungsken worden? Want den Heer heel um de hand bovven 't heufd.
67 Zien vader Zacharias worden vol van den Heilegen Geest en zei in profetische waorde:
68 "Lao'w den Heer, den God van Israël, priezen, want Hee hef ummezene naor zien volk en het waer vri-j emaakt.
69 Veur ons heil hef Hee veur ons ne vri-jplaatse ebouwd, in het huus van David, zienen knecht,
70 zo at Hee dat van oldshaer veurzegd hef deur den mond van ziene heilege profeten,
71 um ons te redden uut de macht van onze vi-janden en uut de hande van alle leu, dee't ons neet löchten of zeen könt,
72 um an onze veurolders barmhartegheid te bewiezen en zien heileg verbond nao te kommen,
73 den eed, dén Hee an Abraham, onzen vader edaone hef ,
74 dat Hee der veur zorgen zol, dadde wi-j, zonder bange te hoven waen en verlost uut de hande van onze vi-janden,
75 Um zollen denen, zo as dat in ziene ogen vrom en recht is, alle dage van ons laeven.
76 En i-j, mien kaerltjen, profeet van den Alderheugsten zöl i-j eneumd worden. Want i-j zölt veur den Heer uut gaon um ziene waege lieke te maken
77 en um zien volk bi-j te brengen, hoo at het ered worden kan deurdat de schold deur-edaone wordt,
78 umdat God zo slim wies met ons is. Hee zal naor ons ummezeen, dee opgaonde zonne.
79 Dee geet op veur leu, dee't in den duustern zit en in de zwarte schemme van den dood. Dee zal onze veute op weg naor de vrae hen helpen."
80 Het jungesken worden groot en stark deur den Geest. Hee laeven in weuste contreien bes an den dag, dat hee veur Israël antraen zol.

Hoofdstuk 2

1 't Gebeurn in dee dage, too kwam der een besloet van keizer Augustus af, dat alle welt zich riggestraern laoten mos.
2 Dee riggestratie was wat ni-js en worden uut-evoerd, too't Quirinius Syrië bestuurn.
3 En alle leu gingen op pad um zich te laoten riggestraern, iederene naor de stad, waor 't hee haer kwam.
4 En ok Jozef ging op den trad van Galilea uut de stad Nazareth vandan naor Judea hen, naor David ziene stad. Dee heet Bethlehem. Hee was der joo ene uut David ziene familie en zien volkshuus.
5 Daor leet hee zich riggestraern met Maria, waor 't hee met op trouwen ston. Zee mos ne kleinen kriegen.
6 't Gebeurn, too't ze daor wazzen, dat 't met eur zo wied was.
7 En zee kreg ne zönne, eurn aersten. En ze wond um in deuke en leggen um in ne voerzomp, want der was veur eurleu gin plaatse in de harbarge.
8 Der wazzen schepers in dee contreien, dee't daor 's nachts buten in 't veld eure schäöpe an 't heun wazzen.
9 En too, too ston der ne engel van den Heer veur eur en den Heer ziene glorie löchten van alle kanten rondumme eur op. Ze worden slim bange.
10 Mor den engel zei teggen eur: "Waes mor neet bange! Want zee, ik brenge owleu good ni-js: grote bli-jschop veur heel het volk.
11 Vandage is veur owleu den Heiland geboorne, Christus den Heer, in de stad van David.
12 En hier zölt i-jleu 't an wetten: I-j zölt ne kleinen vinnen, in deuke in-wikkeld en hee lig in ne voerzomp."
13 En opens was daor bi-j den engel ne helen trop andere engelen, een compleet hemels leger. Dee maken God groot en zeien:
14 "Aere an God in den heugsten hemel en op aerde vrae bi-j de leu, waor 't Hee wille an hef."
15 En too, too't de engelen waer naor den hemel hen-egaone wazzen, zeien de schepers teggen mekare: Lao'w dan naor Bethlehem hengaon en gaon kieken, wat der gebeurd is en waor 't den Heer ons bod van edaone hef.
16 En ze häösten zich der hen en troffen daor Maria, Jozef en den kleinen an, dén in den voerzomp lei.
17 Too't ze 't ezene hadden, vertellen ze ovveral rond, wat ze ovver dit kind te heurn ekreggen hadden.
18 En alle leu, dee 't der ok mor van heuren, verwondern zich ovver alles, wat eur deur de schepers verteld worden.
19 Mor Maria zetten alles wat der ezegd was, veur zichzelf op de riege en prakkizaern der depe in eur harte ovver nao.
20 En de schepers gingen waerumme. Zee aern God en maken Um groot um alles wat ze eheurd en ezene hadden, net zo as 't eur verteld was.
21 Too't zo wied was, op den achtsten dag, dat Hee besnaene worden zol, kreg Hee den name Jezus. Dat was den name, dén deur den engel eneumd was, nog veur at zien moder in verwachting was.
22 En too't zo wied was, dat moder en kind volgens de Wet van Mozes waer rein waarn, too brachten ze Um naor Jeruzalem um Um an den Heer op te draegen.
23 Zo as dat in de Wet van den Heer eschrevven steet: Iedern aerstgeboren zönne mot heileg veur den Heer eneumd worden.
24 Ze gingen ok offern, zoo't in de Wet van den Heer ezegd is: een koppel torteldoeven of twee jonge doeven.
25 Noo wonnen der in Jeruzalem ne man den Simeon heetten. Het was ne rechtvaerdegen en vrommen man. Hee was verlenkeluk naor den dag, dat Israël etreust worden zol. En den Heilegen Geest rösten op um.
26 Deur den Geest was um van Godswaege too-ezegd, hee zol nog veur zienen dood den Heer zienen Messias te zeen kriegen.
27 En deur den Geest kwamp hee naor den tempel. Too brachten daor net de olde leu het kind Jezus naor binnen, um veur Um te doon zo't zich volgens de Wet heurt.
28 En Simeon nomp het jungesken op den arm, maken God groot en zei:
29 "Noo laot, Heer, owwen knecht in vrae gaon, zo at I-J ezegd hebt;
30 want miene ogen hebt ow heil ezene,
31 dat I-J veur de ogen van alle völker klaor emaakt hebt:
32 lecht, dat de heidenen de ogen lös dut en anzeen göf an ow volk Israël."
33 En zien vader en moder heurn der van op, wat der allemaole ovver eur kind ezegd worden.
34 En Simeon zegenen eur en zei teggen Maria, zien moder: "Luuster, dit jungesken ..., 't zal der verscheidenen in Israël laoten strukelen of juust in de bene kriegen, een teken, dat rebullie opröp.
35 - En i-j, een zwaerd zal ow deur 't harte estot worden.- Zo kump an 't lechte, wat der in de harten van völle leu ummegeet.
36 Daor was ok ne profetesse, ne zekere Anna, dochter van Fanuel, uut den stam van Aser. 't Was al een heel old mensken. Nao eurn trouwdag had ze zeuven jaor met eurn man elaefd.
37 Daornao was ze altied weddevrouwe eblevven en was noo veerentachtig jaor old. Zee bleef eengaal in den tempel en denen daor God nacht en dag met vasten en bidden.
38 Op dat moment kwam zee der ok bi-jstaon en zee maken God groot en ovver dit kind vertellen ze an iederene, dee't op op de bevri-jding van Jeruzalem te wachten zat.
39 Too't ze alles wat de Wet van den Heer veurschrif, nao-ekommen waarn, gingen ze waerumme naor Galilea, naor eure stad Nazareth.
40 Het kind greuien op en worden stäöreg starker. Hee was klook en vernemsteg en God was slim wies met Um.
41 Ziene olde leu reizen alle jaor naor Jeruzalem hen um Pascha te viern.
42 Too't Hee twaalf jaor eworden was, trokken ze ok op naor 't feest hen, zo at ze dat gewönd waarn.
43 Too't de feestdage veurbi-j waarn en ze waer op huus op an gingen, bleef den jongen Jezus in Jeruzalem achter. Ziene olde leu hadden dat aerste geels neet in de gaten.
44 Zee menen, dat Hee bi-j den trop reizegers was. Too't ze ne dag vedan ereisd waarn, gingen ze Um zeuken bi-j familie en kunnegheid.
45 Too't ze Um daor neet vinnen konnen, gingen ze waerumme naor Jeruzalem en zochten Um den helen weg.
46 't Gebeurn nao dree dage, dat ze Um in den tempel vonnen: daor zat Hee midden tussen de schriftgelaerden, luustern naor eur en vroog eur uut.
47 Alle leu, dee't Um heurn, stonnen te kieken van ziene vernemstegheid en antwaorde.
48 Too't ze Um daor gewaar worden, waarn ziene olde leu slim van de wieze. Zien moder zei teggen Um: "Mor jonge toch, hoo kö'J ons dat toch andoon? Ow vader en ikke hebt slim in de naregheid ezaeten en bunt ovveral naor Ow an 't zeuken ewest."
49 Mor Hee zei teggen eur: "Waorumme hebt i-jleu mi-j toch ezocht? Wist i-jleu neet, da'k met de dinge van mien Vader gengs waen mozze?"
50 Mor zee hadden der gin enkel vernul van waor 't Hee met eur ovver had.
51 En Hee ging met eur waerumme naor Nazareth hen en luustern good naor eur. Mor zien moder bewaarn alles wat ze met-emaakt had in eur harte.
52 En met de jaorn worden Jezus groter en wiezer. God en de leu worden stäöreg wiezer met Um.

PREDIKER
Kapittel 1
Waorde van Prediker, zönne van David, koning in
Jeruzalem.
Wind, zeg den Prediker, allemaole wind, niks waerd.
Wat levert een mense al zien gepokkeel op,
waor-t e zich met af rakkert onder de zonne?
Het ene geslacht geet, het andere geslacht kump, mor de aerde blif altied bestaon.
De zonne kump op, de zonne geet onder,
ze hecht zich naor de plaatse,
waor-t ze waer op kump.
De wind,
ze löp naor 't zuden,
ze draeit naor 't naorden deur,
ze draeit en draeit en dwarrelt, de wind.
Eengaals in de rondte draeit de wind.
Alle baeken loopt naor de zee.
Mor de zee is nooit ne kaere vol.
Naor de plaatse, waor-t de baeken henloopt,
daor loopt ze in ne stöörigen kringloop altied waer hen.
I'j wordt meu van alle dinge, wao-j ovver praoten könt.
Gin mense kan precies zeggen, ho-t der met zit.
't Oge zut zich neet zat.
't Aor is nooit vol van 't heuren.
Wat ewest is, 't zal der waen.
Wat de leu deen, ze zölt het doon.
Niks gin ni'js onder de zonne.
Is der wat, waor-t der ene van zeg:
"No kiek ow es an, dat is ni'j",
dan is 't der al lange ewest, in de lange tiede
dee-t der veur ons ewest bunt.
Ginne gedachtenis se an dee, dee-t der vrogger waren.
Ok neet an dee, dee-t der later waen zölt.
An eur zal ginne gedachtenis se waen
bi'j eur, dee-t der 't leste waen zölt.

HET MOOISTE LEED
Kapittel 4
hee:
Jao, knap bu-j,
mien daernken,
mooi bu-j.
Owwe ogene bunt net doeven,
van achter owwen sluier hen,
owwe hööre ne trap seggen,
dee van den barg Gilead
naor onderen golven komt.
Owwe tande liekt ne trap schööpe
nao 't schaeren zo oet 't water,
allemaole drechtig
van twee jongen,
ne misworp hef der ginene.
Owwe lippen bunt rood as bloodkrallen
en liedensmooi owwen mond.
Owwe wangen gleuit achter owwen sluier
as 't binnenste van ne granaatappel.
As den taoren van David is owwen hals,
ebouwd umme vol te hangen,
doezend schilden hangt der an,
de waopenrusting van alle helden.
Owwe twee borsten bunt net twee reekälfkes,
twee jongen van ne gazelle,
tussen de lelies an 't weiden.
A-j den aovendwind veult
en de schemmen langer wordt,
gao ik naor den mirrebarg,
naor den wierookheuvel.
Knap bun i'j, mien daernken,
helendal,
niks faelt der an ow.
Kom met mi'j van den Libanon af, miene broed,
met mi'j van den Libanon naor onderen hen,
kiek ummenaer van den top van Amana,
van den top van den Senir en van den Hermon,
van waor de leeuwen huust,
van de barge van de panters.
I'j hebt mi'j in 't harte eraakt,
mien zuster, miene broed,
i'j hebt mi'j in 't harte eraakt
met enen blik van owwe ogene,
met enen zwonk van owwen halssmok'.
Wat smek owwe leefde lekker,
mien zuster, miene broed,
wat deut mi'j owwe leefde deugd,
maer as wien,
en den rökke van ow roekegrei
is lekkerder as van al 't andere.
Naor röötenhonnig smaakt owwe lippen,
honnig en melk onder owwe tonge,
den rökke van owwe klaere
is as den rökke van den Libanon.
Mien zuster, miene broed,
ne beslotten hof bu-j,
ne af eslotten waterputte,
ne verzaegelde welle.
Wat oet ow opbleuit,
is ne lusthof
met lekkere vruchten,
ne blomenhof met nardusplanten,
nardus, aloë, kalmoes en kaneel,
met alles wat 't te roeken göf.
Ne welle is owwen hof,
ne putte met laevend water,
dat van den Libanon roesket.
zee:
Word wakker, noordenwind,
kom, wind oet 't zuden,
waai deur mienen hof hen,
dat al ziene kruden an 't roeken gaot.
Ik wolle, dat mienen leef sten
maor in zienen hof kwam,
umme te aeten van ziene kostelijke vruchten.


MATTHEUS 2:1-12
Too't noo Jezus gebaorne was in Bethlehem in Judea, in de dage dat Herodes daor koning was, zee, too kwammen der wiezen uut het oosten in Jeruzalem an en dee vrogen:
‘Waor is den koning van de Jödden, den hier korts gebaorne is? Want wi-j hebt joo ziene sterre bi-j ons in ‘t oosten zeen verschienen en wi-j bunt hierhen ekommen, um um aere te bewiezen'.
Too koning Herodes dat heurn, was hee fenaol van ‘t rit en met um al ‘t volk van Jeruzalem.
Hee leet alle ovverpriesters en schriftgelaerden van ‘t volk bi-j mekare kommen en leggen eur de vraoge veur, waor ‘t den Christus gebaorne worden zol.
En zee zeien teggen um: ‘In Bethlehem in Judea, want dát steet der bi-j den profeet eschrevven:
Mor i-j, Bethlehem, land van Juda,
i-j bunt geels neet de minste stad van Juda,
want uut ow kump joo ne leidsman vandan,
dén mien volk Israël as ne scheper heuden zal.
Too leet Herodes dee wiezen stiekem bi-j zich kommen en vroog eur der nao, wannaer at dee sterre noo precies veur ‘t aerste eschenen had.
En hee stuurn eur naor Bethlehem met de waorde: ‘Gaot hen en zeuk heel sekuur uut, wat der met dat kind loos is. En vaort at i-jleu wat gewaar eworden bunt, mo'j mi-j bod doon. Dan wi'k der ok hen um het aere te bewiezen.'
Ze heurn den koning an en gingen op pad. En zee, de sterre dee't ze bi-j eur in ‘t oosten hadden zeen verschienen, ging eur veuruut bes at dee stillestaon blef bovven de plaatse, waor ‘t kind was.
Too't ze de sterre zogen, worden ze onmundeg bli-j.
Ze gingen ‘t huus an in en zogen het kind en Maria, ziene moder, velen veur um op de knene en bewezen um aere. Ze halen eure schatten veur ‘t lechte en deen um dee: gold, wierook en mirre.
En umdat eur in ne dreum deur God te verstaon egovven was, dat ze neet naor Herodes waerumme gaon mosten, gingen ze langs ne andern weg op eur land op an.

MATTHEUS 53-48
I-jleu hebt eheurd dat der gezegd is: Waes wies met wel ow nao is en haat owwen vi-jand. Maor Ik zeg owleu: waes wies met owwe vi-janden en bidt veur wel ow achternao zit.
Zo zölt i-jleu kinder van onzen Vader in den hemel waen. Hee löt joo ziene zon opgaon ovver slecht én good volk en Hee löt het raegenen ovver rechtvaerdegen en onrechtvaerdigen.
A'j wies bunt met de leu, dee't ow gaerne lien mögt, is dat noo zonne verdeenste? Doot de tolgaarders dat neet ok?
Ai-j noo alleneg ow eigen volk goeiendag zegt, wat doo'j dan veur bezonders? Dat doot de heidenen toch ok? I-jleu zölt net as owwen Vader in den hemel waen motten: uut één stuk.
Matthéüs 7:1-5
Aordeel neet, zoda'j eigens neet e-aordeeld wordt. Want met 't aordeel waormet i-j aordeelt, zöl i-j e-aordeeld worden. Met de maote, waormet i-j (andern) de maote nemt, zölt ze ow de maote nemmen.
Hoo kan 't toch, da'j den splinter in 't oge van ow breur wal zeet, maor den balke in ow eigen oge neet gewaar wordt? Hoo kö'j dan toch teggen ow breur zeggen: Laot mi-j ow den splinter es efkes uut ‘t oge halen? En mo'j kieken: i-j hebt joo zelf ne balke in ‘t oge.
Smiegel, da'j bunt, haal aerst bi-j owzelf den balke uut 't oge, dan kö'j teminsten scharp genog zeen, um den splinter bi-j ow breur uut 't oge te halen. #top

HET ONZE VADER
Ons Vader, Gi-j die in de hemel bunt,
Gi-j mot heilig genuump worde,
ow heerschappi-j mot ruumte kriege.
Wat Gi-j wilt mot gebeure
in de wereld aevegoed as in de hemel.
Geef ons vandaag en iedere dag
‘t brood da wi-j nodig hemme.
En scheld ons kwiet onze schulde
krek as wi-j doen aan andere
die bi-j ons in de schuld staon.
En breng ons niet in de verleiding,
maor maak ons vri-j van kwaod.
Want van Ow is de heerschappi-j
en de krach en de glorie
now en veurgoed.
Amen.
(Duiven)

Onze Vader, l.j dén in den hemel bunt,
oew name, laot dén eheilegd wodden;
oew koninkriek, laot dat kommen;
oew wille, laot dén gebeurn
op de eerde zo as in den hemel.
Geef ons noo het brood veur vandage
en vergeef ons onze schulden
net as wi-j vergeeft
dee bi-j ons in de schuld staot;
en bewaar ons veur verleiding
en maak ons vri-j van den kwaojen.
Want van Oe is het koninkriek
en de krach en de heerlekheid
noo en alle dage.
Amen.
(Lochem)

Unze Vader in de hemelen,
laot dienen name eheilegd worden;
laot dien könninkriek kommen;
laot dienen wille gebeurn
op de eerde zo as in den hemel.
Gef uns noo uns dageleks brood
en vergef uns unze scholden
zo as ok wi-j vergeft
wee bi-j uns in de schold staot;
en breng uns neet in verzeuking,
maor maak uns vri-j van 't kwaod.
Want van Di-j is het könninkriek
en de kracht en de glorie
noo en alle dage.
Amen
(Winterswijk)

Copyright © 2006 HINLEY | www.leijenhorst.nl